Aftalevilkår & Betingelser

Tipya aftalevilkår / slutbrugerlicensaftale vedrørende Tipyas applikation (”AFTALEN”) er en bindende juridisk aftale mellem Dem og Tipya vedrørende ovennævnte softwareprodukt, inklusive eventuelle tilknyttede softwarekomponenter, medier, trykt materiale, lydfiler samt online- eller elektronisk dokumentation (”SOFTWAREN”). Ved at installere, kopiere, klikke for at acceptere eller på anden måde benytte SOFTWAREN, accepterer du at blive bundet af vilkårene i AFTALEN. AFTALEN regulerer i fuldt omfang forholdet mellem dig og Tipya (LICENSGIVER), og den afløser enhver forudgående aftale mellem jer, ligesom eventuelle forudsætninger, som ikke fremgår af aftalen, anses for bortfaldet. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene for AFTALEN, skal du undlade at installere eller benytte SOFTWAREN. SOFTWAREN er omfattet af ophavsretslovgivning og internationale traktater såvel som af anden immaterialretlig lovgivning og traktater.

Tipya er ikke en betting app! Der kan ikke indsættes, spilles for, vindes, eller trækkes penge ud af Tipya appen. Der kan udelukkende oprettes odds tips.
Der er ingen rigtige penge i Tipya. Det beløb du placerer på et tip er et fiktivt tal. Det er ikke en rigtig valuta. Du kan derfor aldrig vinde penge i Tipya.

Aldersgrænse

Du skal være 18 år eller derover for at hente Tipya og oprette dig som bruger hos Tipya

Licenstildeling

SOFTWAREN gives i licens på følgende vilkår:
(a) Installering og anvendelse
Tipya giver dig licens til at installere og benytte kopier/eksemplarer af SOFTWAREN personligt og ikke-kommercielt.
(b) Backup-kopier
Du har ret til at kopiere SOFTWAREN med henblik på backup og opbevaring.

Det er ikke tilladt at dele samme bruger i Tipya appen. Din profil er personlig og derfor er det forbudt at dele med andre. Et brud på denne regel kan medføre permanent udelukkese fra appen.

Rettigheder og begrænsninger

(a) Ophavsretsoplysninger
Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre nogen oplysning om ophavsret på kopier/eksemplarer af SOFTWAREN.
(b) Distribution
Det er ikke tilladt at distribuere kopier/eksemplarer af SOFTWAREN til tredjemand.
(c) Forbud mod at foretage reverse engineering, dekompilere og adskille
Det er forbudt at foretage reverse engineering på, dekompilere samt adskille SOFTWAREN eller på anden måde forsøge at afsløre SOFTWARENs kildekode, medmindre – og kun i det omfang – handlingen udtrykkeligt er tilladt efter gældende ret, der måtte finde anvendelse uanset nærværende forbud.
(d) Udlejning
Det er ikke tilladt at udleje, lease eller udlåne SOFTWAREN til tredjemand.
(e) Markedsføring over for tredjemand
SOFTWAREN inklusive titler, figurer, logoer eller billeder må ikke markedsføres eller på anden måde distribueres med henblik på salg uden udtrykkeligt samtykke fra Tipya. Forbuddet omfatter tillige ”dynamic downloading” og ethvert andet system, der måtte være et forsøg på at omgå Tipyas sædvanlige distributionskanaler.
(f) Supportydelser
Det er muligt, at Tipya vil levere supportydelser med relation til SOFTWAREN. Enhver supplerende softwarekode, der måtte blive leveret, skal anses for en del af SOFTWAREN og omfattet af vilkår og betingelser for AFTALEN.
(g) Overholdelse af gældende ret
Gældende ret skal overholdes ved anvendelse af SOFTWAREN.

Opsigelse

I tilfælde af misligholdelse af AFTALEN kan Tipya – uden præjudice for øvrige misligholdelsesbeføjelser – opsige denne til ophør straks. Du skal i givet fald straks destruere/slette ethvert eksemplar/enhver kopi af SOFTWAREN, du måtte være i besiddelse af.

Du kan til enhver tid opsige dit premium abonnement, slette din bruger og slette Tipya appen.

Ophavsret

Ejendomsretten, herunder ophavsrettigheder, over SOFTWAREN og enhver kopi/ethvert eksemplar af denne tilhører Tipya eller selskabets leverandører. Ejendomsretten og immaterialrettigheder over indhold/materiale, som der er adgang til ved anvendelse af SOFTWAREN tilhører de respektive ejere af dette og kan være beskyttet af gældende ophavsrets- og anden immaterialretslovgivning og -traktater. AFTALEN giver dig ikke ret til at anvende sådant indhold/materiale. Enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt Tipya.

Garantifraskrivelse

Tipya giver ingen garantier vedrørende SOFTWAREN. SOFTWAREN er leveret ”som den er” uden udtrykkelige eller implicitte garantier af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende dens salgbarhed, krænkelse af tredjemandsrettigheder eller dens egnethed til et bestemt formål. Tipya indestår ikke og påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden eller fuldstændigheden af information, tekst, grafik, links eller andre emner indeholdt i SOFTWAREN. Tipya indestår ikke for skader, der måtte være en følge af overførsel af computervira, ”orme”, ”time bombs”, ”logic bombs” eller andre computerprogrammer. Tipya garanterer ikke for, at SOFTWAREN kan anvendes til dens tiltænkte formål, hvis produkter/programmer tilhørende tredjemand, som SOFTWAREN har grænseflader med, ændres, opdateres eller modificeres. Tipya giver ingen garantier overfor autoriserede brugere eller tredjemand.
I det omfang ovennævnte som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal bestemmelsen opretholdes i vides muligt omfang.

Ansvarsfraskrivelse

Tipya kan ikke gøres ansvarlig for noget tab (herunder, men ikke begrænset til, tabt profit, driftsforstyrrelser, tabt information eller indirekte tab i øvrigt), der er en følge af en autoriseret brugers benyttelse af eller manglende mulighed for at benytte SOFTWAREN, hvilket gælder, selv om Tipya måtte være blevet orienteret om risikoen for sådanne tab. Tipya kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af SOFTWAREN eller dele af denne, herunder i relation til, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser heri, injurier, krænkelse af retten til offentliggørelse, beskyttelse af personlige oplysninger, varemærkerettigheder, driftsforstyrrelser, personskader, krænkelse af privatlivets fred, ideelle rettigheder eller afsløring af fortrolige oplysninger.
Såfremt ansvarsfraskrivelsen som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal Tipyas ansvar for tab begrænses mest muligt i henhold til gældende ret.

Abonnement og Betaling

Almindelige betingelser for køb af Tipya’s ’Premium’ abonnement gældende pr. 1. august 2020.

Tipya “Premium 1 måned (kr. 99/1 måned) ” og ”Premium 3 måneder (kr. 225 / 3 måneder)”

Et Premium abonnement støtter Tipya som platform.

Du kan kun benytte in-app purchase i Apple App Store og Google Play til at købe abonnement. Alle priser på siden er inkl. Moms.

Apple App Store

– Abonnementsperioder er 1 måned eller 3 måneder. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned eller hver år.

– Betaling vil blive opkrævet fra din iTunes konto ved bekræftelse af købet

– Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 – timer før udløbet af den nuværende periode

– Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

- Enhver ubrugt del af en gratis prøveperiode, hvis den bliver tilbudt, vil blive fortabt, når brugeren køber et abonnement på den pågældende publikation, hvor det er relevant

– Du kan opsige dit abonnement her: https://support.apple.com/da-dk/HT202039

Google Play Store

– Abonnementsperioder er 1 måned eller 3 måneder. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned eller hvert år.

– Betaling vil blive opkrævet fra din Google Play konto ved bekræftelse af købet

– Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 timer før udløbet af den nuværende periode

– Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

– Du kan opsige dit abonnement ved at gøre følgende:
1. Gå til play.google.com/store/account
2. Find det abonnement, du vil opsige.
3. Klik på Opsig abonnement.

Ændring af vilkår

Prisændringer varsles senest 14 dage før ikrafttrædelse, og andre vilkår med en måneds varsel. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, bliver der sendt en mail. Mindre ændringer samt ændringer, der ikke er til ugunst for kunden varsles normalt ikke.

LOVVALG OG VÆRNETING

Ovenstående aftale med Tipya reguleres af dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole.

Reklamebeskyttelse